Forside Sitemap Udskriv siden
  > Om Danske INKASSOadvokater> Fakta om Danske INKASSOadvokater> Foreningens vedtægter   Søg
  
  
  
  
  
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Vedtægter for Foreningen Danske INKASSOadvokater


1. Formål
1.1

Foreningens formål er at styrke advokaters position inden for inddrivelse af fordringer (inkassation), forbedre medlemmernes kompetence indenfor inddrivelse (inkasso) og
sikre de bedste vilkår for korrekt og effektiv inddrivelse.

1.2
Dette opfyldes efter bestyrelsens nærmere beslutning gennem:

 • deltagelse i den samfundsmæssige debat om mulighederne for inkasso og dialog med myndighederne samt domstolene
 • bidrag til medlemmerne, så der sikres et højt fagligt og etisk niveau med respekt af og forståelse for såvel kreditors som debitors situation og interesser
 • aktiviteter, der hjælper medlemmerne i at gennemføre korrekt inddrivelse
 • orientering om udvikling på markedet, herunder nyeste afgørelser, lovinitiativer, administrative forskrifter og lignende
 • en hjemmeside, der præsenterer foreningen og indeholder viden om inkasso af almen interesse, og markedsfører advokatinkasso
 • tilbud om værktøjer, medlemmerne kan anvende i deres inkassovirksomhed.

1.3
Foreningens bestyrelse fungerer endvidere som Danske Advokaters fagudvalg inden for specialområdet.


2. Medlemmer
2.1

Som medlemmer kan optages advokatvirksomheder, der har interesse for inddrivelse af fordringer.

2.2
Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens administrator.

2.3
Udmeldelse skal ske skriftligt og med mindst en måneds varsel.

2.4
Et medlems rettigheder ophører, når der efter påkrav foreligger kontingentrestance, hvorimod forpligtelsen til at betale kontingent består til udmeldelse sker.

2.5
Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne, reglerne om god advokatskik/god inkassoskik eller lovgivningen i øvrigt kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.

2.6
Bestrider et medlem, at betingelserne for eksklusion er til stede, afgøres dette ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Voldgiftsinstituttet. Opmanden skal være dommer. En klage har opsættende virkning, hvis et medlem indbringer eksklusionsbeslutningen for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse.


3. Administration, hjemsted og tegning
3.1

Foreningens administration og drift af dens hjemmesider varetages af en af bestyrelsen valgt administrator. Der etableres en samarbejdsaftale mellem foreningen og administrator, som fastlægger opgavernes nærmere omfang.

3.2
Foreningen har hjemsted i København.

3.3
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.


4. Kompetence
4.1

Foreningens medlemmer er forpligtet til at sikre et højt kompetenceniveau hos medlemsvirksomhedens medarbejdere, der beskæftiger sig med inddrivelse.


5. Hjemmeside og markedsføring
5.1

Medlemmerne optages på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen fastsætter reglerne for hjemmesidens/databasens opbygning og reglerne for hvilke oplysninger, der skal registreres.

5.2
Medlemmerne kan benytte foreningens varemærke ” Danske INKASSOadvokater” og betegnelsen ”Medlem af Danske INKASSOadvokater”.


6. Bestyrelse
6.1

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, idet flertallet skal være bestallingshavende advokat. Herudover kan Danske Advokater udpege et ekstra medlem.

6.2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab, hvor formanden skal være bestallingshavende advokat, og andre funktioner.

6.3
Et bestyrelsesmedlem, som ikke er medlem af Danske Advokater, indgår ikke i Danske Advokaters fagudvalg indenfor specialområdet.

6.4
Der kan vælges op til 3 suppleanter, der indtræder ved et af bestyrelsesmedlems varige forfald.

6.5
Der kan kun vælges 1 bestyrelsesmedlem fra hver medlemsvirksomhed.

6.6
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden indeholdende bestemmelser om mødehyppighed, indkaldelsesvarsler, beslutningsdygtighed, udarbejdelse af referat m.v.


7. Generalforsamling
7.1

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. juni. Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail til medlemmerne på den til foreningen anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst fire uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes på foreningens hjemsted eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens valg. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen.

7.2
Dagsorden for generalforsamling, der sendes til alle medlemmerne mindst fire uger før generalforsamlingen, skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår og det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af 5 til 7 medlemmer til bestyrelsen og op til tre suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.


7.3
Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et medlem, der har fungeret i 6 år, kan ikke vælges på ny, førend der er forløbet 1 år efter fratræden, medmindre generalforsamlingen dispenserer herfor.

7.4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

7.5
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

7.6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller anmodning fremkommer fra 1/5 af foreningens medlemmer.

7.7
Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan afholdes som hybridmøde eller kun virtuelt, såfremt det af bestyrelsen vurderes at være det mest hensigtsmæssige.


8. Beslutninger
8.1

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne, kræves dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

8.2
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, kan forslaget vedtages på en ny dertil indkaldt generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.


9. Kontingent
9.1

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det indeværende regnskabsår for et år ad gangen.

9.2
Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen. Ved indmeldelse efter 1. maj i et kalenderår betales halvt kontingent for indmeldelsesåret.

9.3
Et fællesskab af advokater eller advokatselskaber anses som ét firma, hvis der udøves advokatvirksomhed i fællesskab under en fælles betegnelse fra samme adresse, med eller uden status som juridisk person.

9.4
I det omfang et fællesskab af advokater eller advokatselskaber udøver advokatvirksomhed, fra flere adresser, uanset virksomhedsform (kædesamarbejder) fastsættes kontingentet således, at der, jf. stk. 1, betales et kontingent for virksomhedens hovedadresse eller tilsvarende samt et kontingent for hver af virksomhedens øvrige forretningsadresser.


10. Hæftelse
10.1

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.


11. Regnskab
11.
1
Foreningen er en selvstændig forening med eget regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

11.2
Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere regnskabet.

12. Ophør
12.1

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.


13. Ikrafttrædelse
13.1

Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2013, og som ændret på den ordinære generalforsamling den 23. maj 2023.